Cumartesi, Ocak 25, 2020
   
Text Size

Tüzüğümüz

MİLLİ EMLAK DENETMENLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1: Derneğin Adı: “Milli Emlak Denetmenleri Derneği” dir. Kısa adı “MEDDER” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2: Dernek, üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik, hukuki hak ve menfaatlerini korumak, mesleki gelişimini, aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırmak, mesleki konularda toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak projeler hazırlamak; 02.11.2011 tarihine kadar Milli Emlak Denetmeni ve/veya Milli Emlak Denetmen Yardımcısı kadrosunda iken, bu tarihten sonra Denetim Yetkili Defterdarlık Uzmanı veya Denetim Yetkili Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış olanlar ve/veya yukarıda sayılan unvanlara atandıktan sonra yine bunlardan çeşitli Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve İdari Kararla başka bir unvana atanacak / atanmış sayılacakların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari yollara başvuruda bulunmak, gerekli davaları açmak v.d., hak ve menfaatlerini korumak; amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka, amacına ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:
1- Üyeleri ilgilendiren mesleki sorunları, mesleğin gelişmesini, üyelerin personel hukukundan doğan maddi-manevi hak ve yetkilerini araştırarak en uygun şekilde korumak,
2- Üyelerinin yasalardan doğan haklarını korumak ve yeni haklar ile kazanımlar elde edebilmek için, yasama, yürütme ve yargı organları nezdinde girişimlerde bulunmak, idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak, çalışmalar yapmak, görüşler açıklamak, ilgili yerlere görüş ve önerilerde bulunmak ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmak,
3- Üyelerin mesleki bilgilerini artırmak, mesleki konularla ilgili toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla açık oturum, konferans, kurs, seminer düzenlemek, bu amaçlarla düzenlenmiş seminerleri üyelerine duyurmak, katılımları için gerekli koşulları sağlamak  ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, internet üzerinden yayın yapmak üzere bir sayfa oluşturmak bu yolla üyeler arasında iletişimi sağlamak,
5-Mesleki konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak, görüş ve önerileri ilgili yerlere sunmak,
6-Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü yayında bulunmak ve bu yayınlarla ilgili müesseseler kurmak,
7-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
8-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
9-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
10-Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
11-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
12-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
14-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
16-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
17-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
18-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
Kurucular
Madde 3: Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

ADI ve SOYADI                                   UNVANI
1 -  Hazım GÜNEŞLİ                            Milli Emlak Denetmeni
2-  Hakan KAHRAMAN                         Milli Emlak Denetmeni
3 – S.Özlem OSMANAĞAOĞLU             Milli Emlak Denetmeni
4 – Sevil Ö. KIRMIZIGÜL                      Milli Emlak Denetmeni
5 – Mustafa DOĞAN                           Milli Emlak Denetmeni
6 – Erdal ERCAN                                Milli Emlak Denetmeni
7 – Solmaz IŞIK YAŞAR                       Milli Emlak Denetmeni
8-  Alper ÖNCÜ                                  Milli Emlak Denetmeni
9 – Aysun ŞAH                                  Milli Emlak Denetmeni
10 – İdil BAL                                     Milli Emlak Denetmeni

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Derneğe Üye Olmak
Madde 4: Derneğe, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 64. maddesindeki şartları taşıyan Milli Emlak Denetmenleri ve Milli Emlak Denetmen Yardımcıları üye olabilir.
Bu tüzükte geçen Milli Emlak Denetmenleri ve Milli Emlak Denetmen Yardımcıları kavramı; 02.11.2011 tarihine kadar Milli Emlak Denetmeni veya Milli Emlak Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanlar ile bu tarihten sonra (Denetim Yetkili) Defterdarlık Uzmanı veya Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış olanlar veya yukarıda sayılan unvanlara atandıktan sonra çeşitli Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve İdari Kararla başka bir unvana atanmış olanları ve ayrıca yukarıda sayılan unvanlarda görev yaptıktan sonra, meslekten ihraç edilme hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle bu görevlerden ayrılmış olup Dernek amaçlarını benimseyen ve üyeliğini devam ettirmek isteyen kişileri ifade eder.
Derneğin asil, fahri (onursal) olmak üzere iki çeşit üyeliği bulunmaktadır.
Derneğe;
1- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan yukarıda tanımı yapılan Milli Emlak Denetmenleri ve Milli Emlak Denetmen Yardımcıları asil üye olabilirler.
2- Dernek Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile mesleğe ve Milli Emlak Denetmenleri Derneği’ne olumlu katkısı olan kişilere onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler, dernek organlarında görev alamaz, dernek ödentisi ödemez, oy kullanamaz, ancak genel kurula izleyici olarak katılabilirler.
3- Dernek üyesi olan yukarıda tanımlanan Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcılarının, bu görevlerinden çıkarılma dışında ayrılmaları durumunda, dernek üyeliğinden ayrılma yönünde yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde asil üyelikleri devam eder,        yazılı olarak talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu kararıyla asil üyelikleri devam eder ya da onursal üye olabilirler. Asil üyeliklerinin devamını talep edenler Üyelik Giriş Aidatı ödemez, ancak Dernek üyeliğinden kendi iradeleriyle çıkan veya Dernekçe çıkarılanlar yeniden üye olmak istemeleri halinde Üyelik Giriş Aidatı öderler.
4- Üyelik için, yazılı başvuru yapılır.
5- Başvurular yönetim kurulu tarafından en çok otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç ilgiliye yazı veya elektronik posta ile bildirilir. Yönetim Kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır.
6- Üyelik sıfatının başlangıcı, Yönetim Kurulu karar tarihidir.
7- Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.
8- Dernek organlarında görev alabilmek için asil üye olmak zorunludur.
9- Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi
Madde 5: Hiç kimse, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 6: -  Dernekten çıkarılmayı gerektiren haller;
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5- Mesleğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,
6- Özürsüz olarak çalışma ve toplantılara katılmamak
7- Derneğin onur ve saygınlığını zedelemek;
8-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
9-Mahkeme kararı ile Dernekler Kanununda üyeliğe engel bir suç işlediğine karar verilenler,
10- Yasalarla yasaklanmış tutum ve davranışlarda bulunanlar,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri Ve İtiraz
Madde 7: Üyelikten çıkarılma, Yönetim Kurulu kararıyla olur. Üyelikten çıkarılma kararı için,  Yönetim Kurulunun üye sayısının yarısından bir fazlasının bu yönde oy kullanması gerekir. Karar yazılı olarak üyeye bildirilir.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde Genel Kurula iletilmek üzere Dernek Yönetim Kuruluna başvurabilir. Bu takdirde üyelikten çıkarılma kararı, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek sonuca bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
Vefat eden üyeler hariç olmak üzere, üyelikten çıkarılanlar ya da çıkanlar, çıkarılma ya da çıkma tarihine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Ödemedikleri takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
Vefat eden üyelerin varsa tahakkuk eden borçları Yönetim Kurulu tarafından silinir ve üyeliği sonlandırılır.

Üyelikten Çıkan Ve Çıkarılanların Tekrar Üyeliğe Kabul Edilmesi
Madde 8: Dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılan üyeler, istifa tarihinden üç ay geçmedikçe; istifadan sonra tekrar üyeliğe kabul edilenler ikinci defa istifa ederlerse, ikinci istifa tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrar üyeliğe kabul edilmezler. Üçünü defa istifa ederlerse hiçbir suretle tekrar üyeliğe kabul edilmezler. Dernek Tüzüğünün 6 ncı maddesinin 1, 2, 3 ve 4. fıkralarında belirtilen sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılanlar, çıkarma tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe; aynı maddenin 9 ve 10. fıkralarında belirtilen sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılanlar ise hiçbir surette tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

Üyelerin Hak Ve Yükümlülükleri
1-Üyelerin Hakları
Madde 9: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Onursal üyeler dışında her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Oy hakkı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılır.
Dernek üyeleri; Genel Kurula katılmak, Tüzükte gösterilen organları seçmek ve bu organlara seçilmek, Dernek faaliyetlerinden faydalanmak haklarına sahiptir.
Onursal üye olanlar genel kurullarda toplantı ve görüşmelere katılmakla birlikte oy kullanamazlar, yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu organlar dışında oluşturulacak çalışma ve danışma organ ve komitelerinde görev alabilirler
2-Üyelerin Yükümlülükleri
Madde 10: Dernek Üyeleri aşağıda belirtilen yükümlükleri yerine getirmek zorundadırlar;
a) Onursal üyeler hariç, üyelik aidatını tam ve zamanında ödemek,
b)Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun davranışta bulunmak,
c)Alınan kararlara uymak, verilen görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri Dernek menfaatleri doğrultusunda kullanmak,
d)Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak,
e)Denetim elemanına yakışır tutum ve davranışlarda bulunmak,
f) Derneğe sadakat göstermek
g) Mesleğin gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Organlar
Madde 11: Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

Genel Kurul

Genel Kurul Toplantıları
Madde 12: Genel Kurul, Derneğin en üst karar organıdır. Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır:
a) Olağan Genel Kurul: İki yılda bir Nisan ayı içinde toplanır.
b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine bir ay içerisinde toplanır. Bununla birlikte, Dernek üye sayısının beşte birinin yazılı başvurusu veya Denetim Kurulunun talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerilemez. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurula Çağrı
Madde 13: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı
Madde 14: Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.
Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri
Madde 15: Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir:
a) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeler Listesi" ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
b) Genel Kurul, Dernek Genel Sekreterinin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana bir Başkan bir Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar katip üye seçilir.
c) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
d) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Genel Kurul Kararları
Madde 16: Genel Kurulda kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile ve açık oyla verilir. Yönetim ve Denetim Kurulları seçimleri gizli oylama ile yapılır. Gizli oyların sayımı, Genel Kurulca seçilecek üç kişilik Sayım Komisyonu tarafından yapılır.
Genel Kurul kararları ve tutanakları Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak, saklanmak ve gerekleri yapılmak üzere Yönetim Kuruluna takdim edilir. Genel Kurul kararları, Dernek merkezinde görülebilecek bir yere asılmak suretiyle üyelere duyurulur.

Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayanlar için de bağlayıcıdır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri
Madde 17: Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) İlgili mevzuat ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
b) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
c) Çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
d) Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider cetvellerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
e) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin teklif ve tasarıları görüşüp karara bağlamak,
f) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararına karşı sürelerinde yapılan itirazları hakkında karar almak,
g) Derneğe ait taşınmazların satılması ya da Derneğe taşınmaz alınması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Derneğin feshine ve mal varlığının tasfiyesine karar vermek,
ı) Derneğin amacına ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,
i) Gerektiğinde Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin görevlerine son verilmesi ve sorumlulukları görülenler hakkında kanuni yollara başvurulmasına karar vermek,
j) Gerekli diğer konularda karar vermek,

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Oluşumu
Madde 18: Derneğin yetkili yürütme organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.
a) Yönetim Kurulu asil üyeler arasından iki yıllık süre için seçilmiş (5) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.
b) Yedek üyeler,  Genel Kurulda aldıkları oy sayısına göre sıra ile boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yedek üyeler, yerlerini aldıkları asıl üyelerin süresini tamamlarlar.
c) Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde Dernek Başkanı tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri
Madde 19: Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak gizli oyla bir Dernek Başkanı, bir Dernek Genel Sekreteri,  bir Dernek Saymanı seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
b)Yönetim Kurulu iki ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
c) Yönetim Kurulunun toplantı yapabilmesi için en az dört üyenin hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır.
d) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının,  Başkanın bulunmadığı zaman Başkana vekalet eden Genel Sekreterin çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. Ancak, Yönetim Kurulu toplantısına katılan üyelerden birisinin istediği bir konu hakkındaki yazılı önerisi üzerine konunun gündeme alınması zorunludur.
e) Toplantı gündemi ve alınan kararlar, daha önceden noterce veya dernekler birimince tasdik edilmiş Karar Defterine yazılır, Başkan ve Üyelerce imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 20: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;
a) Dernek faaliyetlerini, amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve bu Tüzük hükümlerine göre yürütmek, bu yönde gereken kararları almak ve uygulamak.
b) Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
c) Derneğin yıllık çalışmalarına ilişkin çalışma raporunu, gelir-gider hesabını, bilançoyu ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
d) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve mahallin en büyük mülki amirliğine duyurmak,
e) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
f) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
g) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.
h) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
ı) İhtiyaç fazlası dernek gelirlerini sabit getirili yatırım araçları ile değerlendirmek,
i) Üyelik aidatını üç kez üst üste üç kez yatırmayan üyeleri uyarmak,
j) Mevzuatın kendisine verdiği diğer yetkileri kullanmak,

Dernek Başkanı, Genel Sekreter Ve Saymanın Görev Ve Yetkileri
Madde 21: Dernek Başkanı, Genel Sekreter ve Saymanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Dernek Başkanı, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği bütün merciiler nezdinde temsil eder. Derneği, ilgili mevzuat, Dernek Tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir.
b) Genel Sekreter, Başkanın geçici veya süresiz ayrılmalarında Başkanın tüm yetki ve görevlerini üstlenir. Ayrıca Derneğin büro işlemlerini yürütür, karar defterini tutar. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar. Asıl üyelerden boşalma olması halinde yedek üyeleri davet eder.
c) Dernek Saymanı, derneğin gelirlerini toplar ve muhasebe işlemlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutup, dönem sonu bilanço, gelir tablosu ve yeni dönem bütçesini hazırlar. Olağan harcamalar için Yönetim Kurulunca saptanacak miktar dahilinde avans bulundurur ve gerekli harcamaları yapar.
Denetim Kurulu
Denetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Madde 22: Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.
b) Denetim Kurulu, seçimi izleyen (7 ) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir sözcü seçer.
c) Yönetim Kurulu üye sayısının, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılır.
d) Denetim Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.
e) Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
f) Denetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları ile meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılacak seçimi izleyen otuz gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

Ortak Hükümler
Madde 23: Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır. Yönetim Kurulundan ayrılma halinde, 19. maddenin (a) ya da 22. Maddenin (b) bendine göre yeniden görev dağılımı yapılır.

Platform Oluşturma
Madde 24: Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan alanlarda benzer amaçları taşıyan derneklerle ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun kararı ile platform oluşturabilir veya oluşturulmuş platformlara katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri
Madde 25: Derneğin gelirleri şunlardır;
a) Asli üyelerden alınacak giriş ve üyelik aidatı,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,
d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kabul edilecek bağış ve toplanacak yardımlar,
e) Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,
f) Dernekçe kurulacak sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler.
g) Banka faizleri, yatırım ve fon gelirleri.
h) İstemeleri halinde fahri ve onursal üyelerden alınan aylık üyelik ödentisi.
ı) Diğer gelirler,

Üye Aidat Miktarı
Madde 26: Üyelerden giriş ödentisi olarak 25 TL, aylık olarak da  10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Aidatlar aylık olarak makbuz karşılığı veya Derneğin banka hesabına ödenir.

Borçlanma
Madde 27: Genel Kuruldan alınacak yetki doğrultusunda Yönetim Kurulu, Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu kaynağı banka veya finans kurumlarından borçlanmak suretiyle karşılayabilir.

Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 28: Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatlar bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulmasında da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16’da belirtilen)  “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Taşınmaz Edinme
Madde 29: Dernekçe satın alınan, bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal eden taşınmazların Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Temsilcilik Açma
Madde 30:Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Tüzüğün Değiştirilmesi
Madde 31: Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'dür.

Derneğin Feshi Ve Malvarlığının Tasfiye Şekli
Madde 32: Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi halinde Derneğin malları, fesih kararında belirlenecek şekilde tasfiye edilir.

Tüzükte Bulunmayan Hükümler
Madde 33: Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tüzüğün Yürürlük Tarihi
Madde 34: Bu tüzük, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDELER:
Geçici Madde 1: Geçici Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşur:
Dernek Başkanı.................: Hazım GÜNEŞLİ
Dernek Genel Sekreteri......: Sevil Ö. KIRMIZIGÜL
Dernek Saymanı................: Erdal ERCAN
Üye................................: S. Özlem OSMANAĞAOĞLU
Üye................................: Mustafa DOĞAN
Üye................................: Solmaz Işık YAŞAR
Üye................................: Aysun ŞAH
Bülent ÜNGÜT                           Erdal ERCAN                                           Hasan YILMAZ                             Mustafa EVLİCE                           Mehmet ŞENSÖZ
Dernek Başkanı                          Dernek Genel Sekreteri                            Sayman                                      Üye                                            Üye

Site içi arama

ADALET İSTİYORUZ

Bizden Haberler

  • 1
  • 2

Basında Çıkan Haberler

  • 1
  • 2