Cumartesi, Ocak 25, 2020
   
Text Size

Milli Emlak Denetmenliği

Milli Emlak Denetmenliği

MESLEĞE GİRİŞ SINAVI
Adayların giriş sınavına katılabilmeleri için, Genel Müdürlükçe sınav kılavuzunda öngörülen ağırlıklı puanlara göre Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) yeterli puan almış olması şarttır. (Yeterli puan her sınav dönemi için Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder.) Anılan sınavda başarılı olanlardan aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte ve yüksek okulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
c) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305) Yazılı sınavın yapılacağı yılın ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,
d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
f) Türkiye’nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmaları.
Giriş sınavını kazanamayanlar, ancak bir defa daha sonraki sınavlardan birine katılabilir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar giriş sınavına katılabilirler. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağırılır. Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.

MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİNE GİRİŞ
Denetmenliğe denetmen yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanırlar.

YETİŞTİRİLME ŞEKLİ VE ESASLARI
Denetmen yardımcılığına atananlar, Genel Müdürlükçe 4 aydan az olmamak üzere Temel Mesleki Eğitim Kursuna tabi tutulurlar. Eğitim programı uygulamalı ve teorik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu program genel bilgiler, Milli Emlak ve Devlet mallarına ilişkin mevzuat, Denetim ve soruşturma usulleri ile rapor yazma tekniği konularını kapsar.

Temel mesleki Eğitim Kursunda adayların başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları her ders sonucu yapılacak sınavlarda, her dersten 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

Denetmen yardımcıları görev yerlerine atanmalarından itibaren ikinci yılın sonuna kadar denetmenlerin refakatinde çalışırlar ve düzenlenecek raporları birlikte imza ederler. Bu süreye Temel mesleki Eğitim Kursunda geçen süreler dahildir.

Denetmen yardımcıları iki yıllık refakat süresinde bağımsız inceleme teftiş ve soruşturma yapamazlar. Her refakat dönemi sonunda millî emlâk denetmenleri, refakatlerinde çalışan millî emlâk denetmen yardımcılarıyla ilgili, şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek refakat değerlendirme formunu doldurarak Defterdarlık kanalıyla Genel Müdürlüğe gönderirler.

İki yılın sonunda denetmen yardımcılarına refakat çalışmalarında başarılı bulundukları ve olumlu sicil aldıkları takdirde Genel Müdürlükçe re’sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilir. Bu yetkiyi alanlar 1 yıl süre ile re’sen yetkili denetmen yardımcısı olarak görev yaparlar.

YETERLİK SINAVI
Yeterlik sınavı denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır. Milli emlâk denetmen yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışanlar, Genel Müdürlükçe yeterlik sınavına çağrılırlar.

MİLLİ EMLAK DENETMENLİĞİNE ATANMA
Yeterlik sınavında başarı gösteren Denetmen Yardımcıları Milli Emlak Denetmeni olarak atanırlar. Yeterlik sınavında başarısız olan denetmen yardımcıları, yeniden yeterlik sınavına alınmazlar. Denetmenler yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidirler.

RESMİ MÜHÜR VE KİMLİK BELGESİ
Denetmenlere müteselsil sıra numarası taşıyan resmi mühür ile şekli ve muhteviyatı Genel Müdürlükçe belirlenen kimlik belgesi verilir.

DENETMENLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Defterdar adına görev yapan denetmenler;
a) Defterdar veya milli emlak dairesi başkanınca onaylanan çalışma programı çerçevesinde il ve ilçelerdeki milli emlak ve devlet mallarına ilişkin işlemleri, mevzuata uygunluk yönünden denetlemek ve denetim sırasında milli emlak ve devlet malları ile ilgili her türlü kayıt ve belgeyi gizli de olsa incelemek,
b) Görev alanındaki iş  ve işlemlere ilişkin olarak her türlü mal mevcudunu saymak ve tespit etmek,
c) Memur suçlarının kovuşturulma sına ilişkin mevzuat çerçevesinde memurlar hakkında soruşturma yapmak,
d) Defterdarın veya milli emlak dairesi başkanının vereceği diğer işleri yapmak
Görev ve yetkilerine sahiptirler.

DENETMENLERİN SORUMLULUKLARI
Denetmenler ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten sorumludurlar. Denetmenler ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten sorumludurlar.

(*) 24.08.1995 tarih ve 22384 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği” kapsamında hazırlanmıştır.
Hazırlayan

Hasan YILMAZ

Milli Emlak Denetmeni

Ocak 2011

Site içi arama

ADALET İSTİYORUZ

Bizden Haberler

  • 1
  • 2

Basında Çıkan Haberler

  • 1
  • 2