HAZİNEİ HASSAYA AİT BULUNAN EMLAK VE ARAZİ MUAMELATI TASARRUFİYESİNE DAİR KANUN

Tür: Kanunlar
Konular: Edinim-Mülkiyet (Genel)
Tarih: 21.03.1921
Durum: Mülga
Eklenme Tarihi: 21.03.1921
İçerik:

Kanun Numarası 46

Kabul Tarihi 21.03.1921

Resmi Gazete Tarihi 21.03.1921

Resmi Gazete Numarası 7

Bu Kanun 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Kanunun 1,23 ve 140. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 1 - Elyevm Hazinei hassaya ait bulunan bilumum emlak ve arazi ve müessesat ve imtiyazata mütedair muamelatı tasarrufiye ve idariyenin hakkı istimali muvakkaten Hazinei Maliyeye verilmiştir.
MADDE 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.
MADDE 3 - İşbu kanunun icrasına. Maliye Vekili memurdur.

 

 

Derleyen: Dergah KISACIK- dergahkisacik@gmail.com